Blood Orange Margarita

1oz of Peligroso Anejo Tequila
1oz of Blood Orange Liqueur
½oz of Lime Juice
3-4oz of Sour Mix
Shake & Strain